banner
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และ นางสาวปราณิสา จำปีสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและขอคำแนะนะเกี่ยวกับการรับสมัครอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) เพื่อเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต่อยอดอนาคต” ณ ห้องประชุม 208 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พันเอก สุธนณ์ เต็มตำนาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นายกริณทร์ สิมลิลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ระดับภาคการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวั่ดขอนแก่น (หลังเก่า) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผลการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัวชี้วัดดัชนีทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นางสุธาสินี รัตนประพันธ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
myoffice

คู่มือการใช้งาน My Office

รวมประกาศ คสช

ผู้บริหาร

นายสมพร  แปไธสง
ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม
043-029664 ต่อ 2

นายสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

นางพุทธารัตน์  ทะสา
รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

การบริหารและทรัพยากรบุคคล

1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
2. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

4. ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
5. ข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

1.คู่มือแนวปฏิบัติแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

2.ช่องทางแจ้งเบาะแสร้องเรียน

3.ข้อมูลการร้องเรียน

ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม