สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานการให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการในรูปแบบออนไลน์โดยมีช่องทางผ่านเว็บไซต์ประกอบด้วยระบบโปรแกรม ดังนี้
MOE DO
ระบบประมวลผลข้อมูลเงินเดือน
– แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบคำร้องขอ : ก.พ.7 ออนไลน์
– บริการประชาชน ห้องประชุม อุปกรณ์ สิ่งของสำนักงาน