1.หลักเกณฑ์ กฏ ก.พ. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรา 38ค (2)
ประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ.2558
ประกาศ ศธจ.มหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ
เรื่องแจ้งกฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.-2561
ว12-2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
2.หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคคล
กำหนดตัวประกอบการประเ-มินตัวชี้วัด-1
กำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัด-2
แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ
ว17-2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งฯ
หลักเกณฑ์วิธีประเมินบุคคล
3.หลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะ
คู่มือการดำเนินการตาม ว11-2564 (ศน.)
ว 4-2564 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขฯ
ว 9-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
ว 10-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม