วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ Supervisor teams คณะที่ ๒ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศติดตาม และประเมินผล โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) , โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ Supervisor teams

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย นายอภิชาติ บุตรศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมคณะ ออกตรวจติดตาม การดำเนินงานเงินอุดหนุนทุกประเภท และตรวจนับจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.