ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษที่ 21
ของโรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ชื่อผู้วิจัย นางจิรนันท์ แก้วจันทา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
ปีที่วิจัย 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ>>>                                               https://drive.google.com/drive/folders/1lZwN4tsYqUkqsYm7xe1YC8Hsl1ZchF0M?usp=sharing

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *