ประกาศ :
วิสัยทัศน์ องค์กรหลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างเคลือข่าย เทคโนโลยี นวัตกรรมและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พันธกิจ 1.สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่องค์กรคุณธรรม 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกสังกัด เป้าประสงค์ 1.ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2.ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ 3.สำนักศึกษาธิการจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรมมีการบริการจัดการทางการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพทางการศึกษา 4.หน่วยงานทางการศึกษา มีส่วนร่วมบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2.พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 4.สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 5.ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ค่านิยมองค์กร SMART เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ S = Service Mind มีจิตบริการ M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม A = Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ R = Responsibility มีความรับผิดชอบ T = Teamwork ทีมงานคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กร รับผิดชอบ สามัคคี มีจิตอาสา รับผิดชอบ : Responsibility สามัคคี : Harmony มีจิตอาสา : Service mind สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
banner

ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

myoffice

คู่มือการใช้งาน My Office

รวมประกาศ คสช

ผู้บริหาร

ดร.กฤต​ สุวรรณ​พรหม
ศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม
 มือถือ 061-480-7555
นางสาว​พัชลี​ เชาว์​พล​กรัง
รองศึกษาธิการ​จังหวัด​มหาสารคาม​
มือถือ 08-8332-8979

การบริหารและทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม