ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)

ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)

 

เอกสารแนบ  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกลยุทธ์และกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *