การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดประกาศ

เอกสารประกอบ

1 ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงาน

2. ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

4. ข้อตกลง ตัวชี้วัด แบบประเมิน

5. ใบสมัคร | ปกแบบประเมิน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *