»»    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
»»    กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
»»    พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
»»    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
»»    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
»»    กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2561
»»    พรบ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 59
»»    แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
»»    ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569
»»    พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562
»»    คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559
»»    คู่มือการดำเนินงาน To Be Number One ฉบับปรุงปรุงใหม่2560 (1)
»»    คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่
»»    คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
»»    เอกสารแนะนำ CATAS System
»»    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550