»»    ยุทธศาสตร์ชาติ

»»    พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
»»    พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
»»    สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12 (ฉบับย่อ)
»»    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564
»»    สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
»»    แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
»»    คำแถลงนโยบายรัฐบาล 2562
»»    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
»»    แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
»»    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)
»»    แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับทบทวน 2563)
»»    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560