โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ โรงเรียนบ้านนานกเขียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ โรงเรียนบ้านนานกเขียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีจิตอาสา 904 หน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *