“โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย” โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

“โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย” โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 401 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานฯ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *