โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *