เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รายละเอียดประกาศ  |  เอกสารแนบ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *