เรื่อง การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

เรื่อง การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด ไฟล์ที่1 ไฟล์ที่2 ไฟล์ที่3 ไฟล์ที่4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *