ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการดำเนินการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนจันทนภาศึกษา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธีรเดช รัตนเมือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการดำเนินการของโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ     ให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนจันทนภาศึกษา อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *