ศึกษาดูงานจังหวัดมหาสารคาม โดยได้สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564   เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เป็นตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานจังหวัดมหาสารคาม โดยได้สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ตามแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมหาสารคาม  ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *