วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะและมอบนโยบาย การประชุมปฏิบัติการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning : CBL) และครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking school โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเชิญ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑,๒,๓ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม ณ The green house cafe’ & bistro อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พบปะและมอบนโยบาย การประชุมปฏิบัติการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning : CBL) และครูสอนคิด ตามแนวทาง Thinking school โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเชิญ
ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑,๒,๓ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม ณ The green house cafe’ & bistro
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *