วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ขอเข้าพบ นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไปสู่การปฏิบัติ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ขอเข้าพบ นายกมล ตราชู รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไปสู่การปฏิบัติ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *