วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มิติศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ๓ ประเด็น ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มิติศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ๓ ประเด็น ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *