วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดประเด็น การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อจัดทำแนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประเด็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรม สายตักสิลานคร” ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน            การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดประเด็นการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษา เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคามพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประเด็นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *