ข้อมูลพื้นฐาน


                           1. โครงสร้าง
                              2. ข้อมูลผู้บริหาร
                              3. หน้าที่และอำนาจ
                              4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
                              5. ข้อมูลการติดต่อ
                              6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์


                           7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                           8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
                             9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

การดำเนินงาน

                          10. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                             11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                             12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติงาน


                           13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


                           14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565
                             15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
                             16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                          17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                            18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                            19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                            20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


                        21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                             22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
                             23. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                             24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                     

การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

                           25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
                             26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                             27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


                           28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                             29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


                           30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                              31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 
                           32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                             33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


                          34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

              
                          35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                           36. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
                           37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

   
                          38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                          39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565