วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อน วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 2. นางกาญจนา วิเศษรินทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอเลื่อน วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 2. นางกาญจนา วิเศษรินทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *