วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือและเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือและเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *