วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒน์พงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 4. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินการตัวชี้วัด KPI: Key Performance Indicator ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒน์พงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย 1. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 2. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. นางสาวจันทราพร คำหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 4. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินการตัวชี้วัด KPI: Key Performance Indicator ของกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *