วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม ประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม ประชุม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *