วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะเข้าร่วมการประชุม

วันนี้ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะเข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561 ได้มีบุคลากรและสถานศึกษาที่เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ดังนี้ รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” คือ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  รางวัลหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง “บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ STEM Education สู่ธุรกิจค้าปลีกในยุคศตวรรษที่ 21 คือ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการมหาสารคาม  รางวัลสถานศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีความเป็นเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้มอบโล่รางวัลและเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ฮอลล์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1046{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *