วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบในการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ จากนั้น เวลา 10.30 น. ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางบุพวัณย์ เทศพรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป และนางสาวพิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบในการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ
จากนั้น เวลา 10.30 น. ออกตรวจเยี่ยม ติดตามสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบของสนามสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ พร้อมทั้ง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *