วันที่ 9 เมษายน 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รับการประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และได้มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางวรรณกุล ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *