วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการจัดทำขัอมูล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการจัดทำขัอมูลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561-2665) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1052{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *