วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม ได้เชิญ นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล นางอรุณรัตน์  รัตนมนตรี นางกาญจนา วิเศษรินทองและ นางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้าง   กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

{gallery}activities/1190{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *