วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับ ให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม ” ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริม และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือพิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *