วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม “ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *