วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนายรัฐกร ลงคำ

           วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางสุรัมภา เพ็ชรกองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนายรัฐกร ลงคำ และ นางนิลรัตน์ โคตะ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ TFE (Team For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนงานบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น และเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับภาค โดยมีว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง ศึกษาธิการภาค 12 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

{gallery}activities/1111{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *