วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้ นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ , นางสาวพิกุล ทองทิพย์ , นางลัมพร ดาราษฎร์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการอบรมการผลิตซอสมะเขือเทศบรรจุภาชนะ ปิดสนิทขั้นพื้นฐาน พร้อมกับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีสมาชิกสถานศึกษาในโครงการเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทักษะอาชีพลงสู่การปฏิบัติต่อสถานศึกษาในโครงการต่อไป

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *