วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นประธาน ประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2561 – 2565) และยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1055{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *