วันที่ 10 สิงหาคม2561เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและนายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ 10 สิงหาคม2561เวลา 09.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและนายศุภสาส์น รัชโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลได้รับมอบหมายจาก ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 2 ของผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐ-มนตรีเขตตรวจราชการที่ 12 ท่านศักดิ์ สมบุญโต และคณะผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1009{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *