วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันอนุรักษ์มรดกไทย กิจกรรมการแสดงกลองยาวมหาสารคาม ณ บริเวณหอนาฬิกา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *