วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาในมิติ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาในมิติ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์ และเส้นทางวัฒนธรรม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏมหาสารคาม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *