วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะ Supervisor teams คณะที่ ๒ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศติดตาม และประเมินผล โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) , โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
และคณะ Supervisor teams คณะที่ ๒ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศติดตาม และประเมินผลโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) , โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) , โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม