วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร งานบุคคล เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและประพฤติตน เป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้มีนายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางอรุณรัตน์ อิ่มรัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและประพฤติตนเป็นคนดี “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้มีนายชูชาติราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม