วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๗ เวทีการประกวดวงดนตรี ประเภทสตริง (MINI CONCERT) ณ เวทีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *