วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสสารคาม ประกอบด้วย ๑. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ๒. นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ๓.นางสาวพิกุล ทองทิพย์ ๔.นายอภิชาต บุตรศรี ๕.นายกรินทร์ สิมลิลาด ๖.นายธีระเดช รัตนเมือง ๗.นายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ ได้ประชุมวางแผน กำหนดกิจกรรม กำหนดงบประมาณ ร่วมกันเพื่อนำเสนอโครงการต่อศึกษาธิการจังหวัดและส่งโครงการเสนอต่อสป. ต่อไป

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสสารคาม ประกอบด้วย ๑. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ๒. นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ๓.นางสาวพิกุล ทองทิพย์ ๔.นายอภิชาต บุตรศรี ๕.นายกรินทร์ สิมลิลาด ๖.นายธีระเดช รัตนเมือง ๗.นายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ ได้ประชุมวางแผน กำหนดกิจกรรม กำหนดงบประมาณ ร่วมกันเพื่อนำเสนอโครงการต่อศึกษาธิการจังหวัดและส่งโครงการเสนอต่อสป. ต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *