วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นางวรทิพ จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การบำเพ็ญประโยชน์ และความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต ส่วนประกอบของโลหิต จากวิทยากรหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ยุวกาชาดเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนทั่วไป ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป โดยมีผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) และสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *