วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างรายได้และมีงานทำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ สร้างรายได้และมีงานทำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ โรงแรมตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *