วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและนายกริณทร์ สิมลิลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ได้ชี้แจงการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้น้อมนําพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาและการดําเนินงานจิตอาสาของกระทรวงศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและนายกริณทร์ สิมลิลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระยะที่ ๒ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ได้ชี้แจงการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้น้อมนําพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาและการดําเนินงานจิตอาสาของกระทรวงศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *