วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มนโยบาย และแผน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กลุ่มนโยบาย
และแผน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในมิติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ๓ ด้าน ได้แก่ “สรภัญญะตักสิลานคร” “เกษตรอินทรีย์ตักสิลานคร” และ “เส้นทางวัฒนธรรมสายตักสิลานคร” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *