ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 -14 ของจังหวัดมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 – 18.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกริณทร์ สิมลิลาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายวัชรเกียรติ เพ็ญสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และประสานงานระดับจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 -14 ของจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1)นางสาวฐิติชยา ลุนแดง ชั้น ม. 4 โรงเรียนวาปีปทุม 2) นายศุทธวีร์ ยืนสุข ชั้น ม.5 โรงเรียนวาปีปทุม 3)นางสาวเกศรินทร์ ชินบุตร ชั้น ม.5 โรงเรียนวาปีปทุม 4) นางสาวศุภมาศ เที่ยงภักดิ์ ชั้น ม.5 โรงเรียนบรบือ 5) นางสาวจีรภา หนูพร ชั้น ม. 6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ 6) นางสาวศศิธร เสติ ชั้น ม.6 โรงเรียนบรบือ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการฯ จากสนง.สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สนง.จังหวัดมหาสารคาม สพม.มหาสารคาม เพื่อติดตามผลการเรียน ความประพฤติและรับทราบปัญหาต่างๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 – 14 ของจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม