ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมขอทานตามแผนปฏิบัติการจังหวัด ในปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านป้องกันควบคุมขอทานตามแผนปฏิบัติการจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธงชัย มูลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *