ร่วมประชุมการจัดทำโครงการบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีการเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นางปราณี วงศ์บุตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวไอยรา สังฆะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำโครงการบูรณาการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีการเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี นางปราณี วงศ์บุตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *